Cocktail Explorer

Amaro & Whiskey Sour by The Educated Barfly

Ingredients:
  • 1 1/2 oz Amaro CioCiaro
  • 3/4 oz Bourbon Whiskey
  • 1 oz Lemon Juice
  • 1/4 oz Simple Syrup
  • 1 oz Egg White

Discover more Amaro & Whiskey Sour videos

Discover more cocktails using Amaro CioCiaro

Discover more from The Educated Barfly