Cocktail Explorer

Amaro & Whiskey Sour by Steve the Bartender

Ingredients:
  • 1 oz Bourbon Whiskey
  • 1 oz Amaro di Angostura
  • 1 oz Lemon Juice
  • 1/2 oz Maple Syrup
  • 1 oz Egg White

Discover more Amaro & Whiskey Sour videos

Discover more cocktails using Bourbon Whiskey

Discover more from Steve the Bartender